فاروق شناسی

1 22

فروردین ۲۹, ۱۳۹۵

بروشور فاروق

فروردین ۲۹, ۱۳۹۵

تصاویری از معماری قدیم فاروق

فروردین ۲۹, ۱۳۹۵

تصاویری از کوچه باغ های فاروق

فروردین ۲۹, ۱۳۹۵

انار فاروق

آنچه فاروق را بیش از دیگر روستاها در منطقه متمایز کرده است، باغداری و باغ‌های آن است. باغداری یکی از مشاغل اصلی مردم فاروق است که […]

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج