محمد زارع

آبان ۹, ۱۳۹۷

دیدار زود هنگام توریست های خارجی از جشنواره ملی_ مردمی انار و گردشگری فاروق

آبان ۸, ۱۳۹۷

جلسه مسئولین ایل عرب خمسه با دبیر جشنواره در دبیرخانه

آبان ۸, ۱۳۹۷

جلسه جناب دکتر رضا زارع(دبیر جشنواره) با آقای موسوی (رئیس ورزش های روزانه استان فارس در دبیرخانه سومین جشنواره انار و گردشگری فاروق

آبان ۸, ۱۳۹۷

بازدید سفیر ایتالیا و پروفسور کالی یاری از دَم قنات حجری فاروق

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج