گزارش تصویری: مراسم بزرگداشت و تکریم شهدا و درگذشتگان فاروقی در سال ۱۳۹۴ (شنبه ۲۹ اسفند ۹۴)

آتشدان و طبیعت باغ بدره
فروردین ۲۹, ۱۳۹۵
گزارش تصویری: استقبال از بهار با نظافت شهر (شهرتکانی) و کاشت نهال
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: مراسم بزرگداشت و تکریم شهدا و درگذشتگان فاروقی در سال ۱۳۹۴ (شنبه ۲۹ اسفند ۹۴)

p1160271 p1160321 p1160310 p1160296 p1160287 p1160285 p1160276p1160349 p1160348 p1160344 p1160343 p1160342 p1160339 p1160328 p1160370 p1160365 p1160354 p1160352p1160266 p1160265 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b3%db%b1%db%b7_%db%b1%db%b6%db%b5%db%b5%db%b4%db%b5

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج