گزارش تصویری: سومین جلسه مرکز فاروق شناسی با فرهنگیان فاروق همزمان با رحلت امام خمینی (ره)

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b6%db%b0%db%b3_%db%b1%db%b9%db%b5%db%b1%db%b1%db%b0 p1160966 p1160968 p1160958 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b6%db%b0%db%b3_%db%b1%db%b9%db%b0%db%b1%db%b0%db%b3 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b6%db%b0%db%b3_%db%b1%db%b9%db%b0%db%b1%db%b1%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b6%db%b0%db%b3_%db%b1%db%b9%db%b0%db%b2%db%b3%db%b9

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج