گزارش تصویری: دیدار دکتر رضا زارع و احمد زارع با امام جمعه سیدان

۲۰۱۶۰۷۱۸_۱۷۴۲۴۰ ۲۰۱۶۰۷۱۸_۱۷۴۲۲۳

 

تاریخ دیدار: روز دوشنبه مورخ ۲۸ تیر ۱۳۹۵

یک دیدگاه