گزارش تصویری: نشست صمیمی با کانون فرهنگیان با حضور دهیار و اعضای شورا و دکتر رضا زارع در اقامتگاه گردشگری حاج مختار زارع

۲۰۱۶۰۷۱۸_۱۰۰۶۴۲
تابلوی فاروق‌شناسی نصب شد
تیر ۳۰, ۱۳۹۵
۲۰۱۶۰۷۲۹_۱۰۵۲۵۱
گزارش تصویری: جلسه کمیته پشتیبانی جشنواره انار فاروق در پارک دهیاری
مرداد ۸, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: نشست صمیمی با کانون فرهنگیان با حضور دهیار و اعضای شورا و دکتر رضا زارع در اقامتگاه گردشگری حاج مختار زارع

۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۳۳۲۲

۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۲۰۴۲ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۴۶۳۵ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۳۳۴۴ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۳۳۳۵ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۳۳۲۲ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۳۳۱۵ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۳۳۰۸ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۲۳۵۸ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۲۱۰۳ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۲۰۲۹

یک دیدگاه