گزارش تصویری: بررسی طرح های توسعه فاروق ازجمله میدان انار

P1170680
دیدار دکتر رضا زارع با بخشدار سیدان و صحبت پیرامون جشنواره انار فاروق
مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۵۵۶۵۵
گزارش تصویری: حضور کارشناسان میراث فرهنگی جهت بررسی آثار تاریخی فاروق
مرداد ۱۹, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: بررسی طرح های توسعه فاروق ازجمله میدان انار

P1170706

۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۱۳۷۵۵ ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۱۳۸۰۴ ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۲۳۲۳۷ ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۲۳۲۵۷ P1170682 P1170683 P1170690 ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۱۳۸۱۰ P1170710 P1170706 P1170703 P1170698

یک دیدگاه