گزارش تصویری: حضور کارشناسان میراث فرهنگی جهت بررسی آثار تاریخی فاروق

P1170706
گزارش تصویری: بررسی طرح های توسعه فاروق ازجمله میدان انار
مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۹۱۱۳۶
گزارش تصویری: جلسه با آقای شمشیری، ریاست محترم اداره راه و شهرسازی مرودشت در پارک دهیاری فاروق و صحبت پیرامون نحوه احداث دروازه فاروق
مرداد ۱۹, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: حضور کارشناسان میراث فرهنگی جهت بررسی آثار تاریخی فاروق

۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۵۵۶۵۵

۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۶۰۲۴۴ ۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۵۵۷۳۷ ۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۵۵۷۲۰ ۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۵۵۶۵۵ ۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۵۵۶۵۲ ۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۵۵۶۴۳

یک دیدگاه