گزارش تصویری: جلسه با آقای شمشیری، ریاست محترم اداره راه و شهرسازی مرودشت در پارک دهیاری فاروق و صحبت پیرامون نحوه احداث دروازه فاروق

گزارش تصویری: حضور کارشناسان میراث فرهنگی جهت بررسی آثار تاریخی فاروق
مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
گردهمایی فاروقیان مقیم شیراز و مرودشت در فاروق
شهریور ۱۱, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: جلسه با آقای شمشیری، ریاست محترم اداره راه و شهرسازی مرودشت در پارک دهیاری فاروق و صحبت پیرامون نحوه احداث دروازه فاروق

۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۹۱۱۱۴ ۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۹۱۱۱۹ ۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۹۱۱۲۱ ۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۹۱۱۳۶

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج