فاروقیان به صبح دلگشا می روند

تصاویری از حضور فاروقیان عزیز در برنامه صبح دلگشا در محیط صدا سیمای استان فارس:

photo_2016-10-12_10-06-26 photo_2016-10-12_10-06-36 photo_2016-10-12_10-06-41 photo_2016-10-12_10-06-48 photo_2016-10-12_10-06-53 photo_2016-10-12_10-06-59

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج