جلسه با مسئولین دفتر قنوات سه گانه عایشه ارسنجان

در روز شنبه مورخ ۹۵/۷/۲۴ جلسه دکتر رضا زارع دبیر جشنواره مردمی انار و گردشگری فاروق با آقای فروردین، کارشناس و پژوهشگر قنات و همچنین آقای اسکندری مسئول دفتر مجموعه قنوات سه گانه عایشه در شهر ارسنجان در محل دبیرخانه انجام پذیرفت. در این جلسه پیرامون نحوه مدیریت قنوات بی نظیر فاروق و همچنین دعوت از افراد شاخص در زمینه مدیریت آب برای حضور و هم اندیشی در زمان برگزاری جشنواره بحث و تبادل نظر گردید.

photo_2016-10-17_13-50-37

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج