اطلاعیه شماره ۲ دبیرخانه جشنواره ملی مردمی انار فاروق در مورد ثبت نام و دریافت غرفه

سومین جشنواره ملی-مردمی انار و گردشگری فاروق
آبان ۴, ۱۳۹۷
بازدید سفیر ایتالیا و پروفسور کالی یاری از دَم قنات حجری فاروق
آبان ۸, ۱۳۹۷

اطلاعیه شماره ۲ دبیرخانه جشنواره ملی مردمی انار فاروق در مورد ثبت نام و دریافت غرفه

اطلاعیه شماره ۲ دبیرخانه جشنواره ملی مردمی انار فاروق در مورد ثبت نام و دریافت غرفه.

 

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج