دیدار زود هنگام توریست های خارجی از جشنواره ملی_ مردمی انار و گردشگری فاروق

جلسه مسئولین ایل عرب خمسه با دبیر جشنواره در دبیرخانه
آبان ۸, ۱۳۹۷
مصاحبه مدیر مسئول پایگاه خبری اخبار مرودشت با دبیر جشنواره (دکتر رضا زارع)
آبان ۹, ۱۳۹۷

دیدار زود هنگام توریست های خارجی از جشنواره ملی_ مردمی انار و گردشگری فاروق

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج