یکی از شلوغ ترین روز که فاروق تا به حال به خود دیده(در یکی ازجمعه های جشنواره انار و گردشگری فاروق)

مصاحبه مدیر مسئول پایگاه خبری اخبار مرودشت با دبیر جشنواره (دکتر رضا زارع)
آبان ۹, ۱۳۹۷

یکی از شلوغ ترین روز که فاروق تا به حال به خود دیده(در یکی ازجمعه های جشنواره انار و گردشگری فاروق)

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج